Ogłoszenie o naborze do projektu 2020

Ogłaszamy nabór dla uczniów – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1  Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania)  10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Płocki, a realizatorem Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest w okresie: 02.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

Rodzaj zajęć realizowanych w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Rodzaj zajęć

Lp. osób

Ilość godzin

w tygodniu dla

jednej grupy

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas: 3 LO

20 (2 grupy po 10 osób )

1h co drugi tydz.

(od IX 2020)

Zajęcia poszerzające kompetencje z języka angielskiego dla klas: 2 i 3 LO

30 (2 grupy po 15 osób)  

1h (od IX 2020)

Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje matematyczno – przyrodnicze uczniów z wykorzystaniem nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla klas: 2 i 3 LO

40 (4 grupy po 10 osób)

2h (od I 2021)

Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne / cyfrowe uczniów dla klas: 2 i 3 LO

40 (4 grupy po 10 osób)

2h (od I 2021)

  

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie, następnie prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego do udziału w Projekcie – dokumenty te są dostępne  w sekretariacie szkoły, Biurze Projektu (Płock, ul. Bielska 59, budynek Starostwa Powiatowego w Płocku) i na stronie internetowej szkoły.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w Projekcie przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

Z chwilą zakwalifikowania się do Projektu uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie. Listy uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 01.09.2020  do 07.09.2020 r.

 

Do pobrania:

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie „Eksperyment kluczem do wiedzy i sukcesu”

 

© 2019 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.